Trang web Chính sách bảo mật

Chính sách Quyền riêng tư của MLA (Việt Nam)

Phần A – Đối với cá nhân tại Australia hoặc nơi khác ngoài EU

1. Bối cảnh

Meat & Livestock Australia Limited ABN 39 081 678 364 (MLA) tôn trọng việc bảo mật cho cá nhân.  Chính sách này quy định cách thức MLA thu thập và xử lý thông tin cá nhân (ngoại trừ thông tin do MLA xử lý liên quan đến hoạt động của MLA tại Liên Minh Châu Âu (EU) hoặc có liên quan đến các cá nhân trong phạm vi EU, được đề cập trong Thông báo Quyền riêng tư EU của MLA (dưới đây)). Chính sách này giải thích cách thức MLA thu thập, nắm giữ, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân.

Nếu quý vị ở bên ngoài EU và không có liên hệ với một văn phòng MLA tại EU, khi đó bằng việc truy cập website của MLA hoặc cung cấp cho MLA thông tin cá nhân của quý vị, quý vị đồng ý với việc thông tin cá nhân của quý vị được thu thập, lưu trữ, sử dụng và tiết lộ theo quy định trong chính sách này.

2. Loại thông tin cá nhân được thu thập

Thông tin cá nhân mà MLA thu thập và nắm giữ phụ thuộc vào mối quan hệ của quý vị với chúng tôi nhưng nói chung bao gồm tên quý vị, thông tin liên hệ (chẳng hạn số điện thoại, địa chỉ và địa chỉ email) và thông tin thông thường về vật nuôi và hoạt động kinh doanh của quý vị. Cũng có thể bao gồm thông tin về thẻ tín dụng nếu quý vị mua sản phẩm, thông tin về thẻ khách hàng đi máy bay thường xuyên, thông tin bảo hiểm du lịch, các yêu cầu thực phẩm hoặc thông tin từ lý lịch của quý vị nếu chúng tôi yêu cầu thông tin đó cho một sự kiện hoặc để trả lời một đơn xin việc. Chúng tôi sẽ thường xác định tại thời điểm thu thập thông tin cá nhân của quý vị những loại thông tin nào chúng tôi cần trong mối liên hệ giữa quý vị với MLA.   

Quý vị có thể liên hệ với MLA mà không cần nhận dạng bản thân (nghĩa là ẩn danh hoặc sử dụng biệt hiệu) trong một số trường hợp, chẳng hạn khi quý vị đưa ra câu hỏi chung chung về MLA hoặc chương trình của MLA.  Nếu quý vị muốn như vậy, xin liên hệ với chúng tôi để xác nhận liệu có thể áp dụng được trong trường hợp của quý vị.

3. Cách thức thu thập thông tin cá nhân

MLA nói chung chỉ thu thập thông tin cá nhân nếu quý vị lựa chọn tự mình cung cấp thông tin cá nhân, qua điện thoại, qua bưu điện hoặc email, qua website của MLA hoặc bằng việc điền biểu mẫu trực tuyến hoặc biểu mẫu in. Tuy nhiên, có thể có trường hợp MLA thu thập thông tin của quý vị từ một bên khác, chẳng hạn khi chúng tôi thuê một bên thứ ba giúp chúng tôi vận động các hội viên mới tham gia hoặc khi chúng tôi cùng thực hiện một chương trình hoặc sự kiện với các Công ty Nghiên cứu và Phát triển hoặc nhà tư vấn (nếu có).

MLA cũng tự động thu thập một số thông tin khi quý vị truy cập website của MLA.  Những thông tin đó bao gồm loại trình duyệt web, địa chỉ máy chủ, loại hệ thống điều hành, địa chỉ IP của quý vị, cách thức và thời gian quý vị sử dụng website MLA và các website trước đây đã truy cập.  MLA sử dụng thông tin này trên cơ sở ẩn danh và không sử dụng thông tin đó để trực tiếp nhận dạng quý vị trừ khi phải thực hiện theo yêu cầu của pháp luật.

[Quý vị không phải cung cấp thông tin cá nhân của quý vị cho MLA nhưng nếu quý vị không cung cấp thông tin theo yêu cầu, MLA không thể quản lý tư cách hội viên của quý vị hoặc cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ (nếu có) cho quý vị.]

4. Mục đích nắm giữ và sử dụng thông tin cá nhân

MLA sử dụng thông tin cá nhân mà mình thu thập cho các mục đích mà thông tin được cung cấp cho MLA, để tiến hành mục đích công việc của MLA (nói chung được nêu chi tiết trên website của MLA www.mla.com.au), để thực hiện nghĩa vụ pháp lý của mình, các mục đích khác có liên quan hoặc được pháp luật cho phép hoặc yêu cầu.  Nếu các văn bản của MLA yêu cầu thông tin cá nhân, MLA sẽ nêu mục đích chung cho việc sử dụng thông tin đó và các đối tượng mà thông tin có thể được tiết lộ, và các hậu quả chính, nếu có, nếu không cung cấp thông tin.  Các mục đích chung của MLA có thể bao gồm (áp dụng tùy vào từng trường hợp):

(a) cung cấp sản phẩm và dịch vụ mà quý vị đã yêu cầu và trả lời các câu hỏi của quý vị;

(b) quản lý các chương trình của MLA và liên hệ với các bên liên quan;

[(c) thông báo cho các hội viên của MLA, người nộp phí và công chúng có liên quan về hoạt động kinh doanh, sản phẩm và dịch vụ của MLA mà MLA cung cấp và các vấn đề liên quan đến thịt đỏ và ngành chăn nuôi;]

(d) tiến hành các dự án cụ thể mà quý vị lựa chọn tham gia;

(e) quản lý các cuộc thi;

(f) quản lý sự kiện;

(g) đưa thông tin của quý vị vào cơ sở dữ liệu cung cấp công khai trên website của MLA;

[(h) quản lý tư cách hội viên của quý vị với MLA và kiểm tra Thông báo Phí của quý vị có liên quan đến đại hội thường niên của MLA; ]

(i) gửi tài liệu tiếp thị mà MLA xét thấy hữu ích (nếu quý vị đã đồng ý nhận tài liệu này). Nếu MLA được thông báo một người không muốn nhận thông tin đó, MLA sẽ không gửi thông tin cho người đó.  Quy định này không áp dụng cho thông tin mà chúng tôi phải gửi theo yêu cầu của pháp luật; và

(j) tuân thủ yêu cầu pháp lý.

5. Tiết lộ thông tin cá nhân

Nói chung, MLA sẽ xin chấp thuận trước khi tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào ngoại trừ các trường hợp nêu cụ thể trong chính sách này.  Sự chấp thuận đó có thể được đưa ra rõ ràng hoặc có thể ngầm định bằng hành vi.

Một số thông tin mà quý vị cung cấp cho chúng tôi sẽ được công bố trong các tài liệu hoặc cơ sở dữ liệu sẵn sàng cung cấp cho công chúng hoặc cung cấp cho công chúng theo yêu cầu. [Thông tin này bao gồm cả thông tin có trong sổ đăng ký hội viên và thông tin về quyền biểu quyết (có từ thông báo phí). Một thí dụ khác là trường hợp quý vị tham gia xuất khẩu thịt, MLA có thể đưa thông tin cá nhân của quý vị (chẳng hạn thông tin liên hệ) vào Cơ sở Dữ liệu Thịt Đỏ Úc của MLA, được cung cấp công khai trên website của MLA.]

Phụ thuộc vào sản phẩm hoặc dịch vụ, thông tin cá nhân của quý vị có thể được tiết lộ cho:

(a) các đơn vị có liên quan của MLA, văn phòng quốc tế và đại diện chỉ để phục vụ hoạt động kinh doanh của MLA;

(b) các nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài (trên cơ sở bảo mật và các nhà cung cấp dịch vụ đó sẽ bị giới hạn sử dụng thông tin chỉ để phục vụ hoạt động kinh doanh của MLA). [Đặc biệt là việc cơ sở dữ liệu hội viên của MLA được duy trì ở máy chủ do bên thứ ba điều hành, theo nghĩa vụ bảo mật theo hợp đồng;]

(c) các nhà tư vấn chuyên môn cho MLA được thuê để cung cấp cho MLA dịch vụ pháp lý, hành chính, tài chính, bảo hiểm, nghiên cứu, tiếp thị hoặc dịch vụ khác;

(d) bất kỳ người nào khác được phép, ngầm định hoặc rõ ràng, khi thông tin cá nhân được cung cấp cho MLA hoặc được MLA thu thập.

MLA có thể công bố các thông lệ của mình trong việc tiết lộ thông tin liên quan đến các sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể mà MLA cung cấp. 

Một số đơn vị có liên quan của MLA, văn phòng quốc tế và đại diện mà được MLA tiết lộ thông tin cá nhân của quý vị nằm ở nước ngoài, tại các quốc gia chẳng hạn Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Châu Âu, Trung Quốc, Indonesia, Nga, Philipin, Ấn Độ, Malaysia và Việt Nam.

6. An toàn thông tin cá nhân

MLA thực hiện các biện pháp hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân mà MLA nắm giữ không bị sử dụng sai, mất hoặc sửa đổi và không bị truy cập, sửa đổi hoặc tiết lộ trái phép.

Chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin cá nhân trong thời hạn ngắn hơn so với thời hạn cần thiết cho mục đích thu thập thông tin hoặc thời hạn dài hơn khi được pháp luật cho phép hoặc yêu cầu. Trong phạm vi pháp luật cho phép, khi hết thời hạn, MLA sẽ thực hiện các bước hợp lý để tiêu hủy hoặc hủy nhận dạng vĩnh viễn thông tin cá nhân mà MLA lưu giữ nếu không còn cần thiết cho mục đích kinh doanh của MLA và việc đó được pháp luật cho phép.

7. Thông tin nhạy cảm

MLA thường không thu thập thông tin nhạy cảm như thuật ngữ này được sử dụng trong luật vể Quyền riêng tư (bao gồm thông tin liên quan đến gốc chủng tộc hay dân tộc, thành viên tổ chức chính trị, tôn giáo hoặc công đoàn, sở thích hoặc hoạt động tình dục, tiền án, tình trạng sức khỏe hay tiền sử bệnh). MLA sẽ chỉ thu thập thông tin nhạy cảm khi pháp luật yêu cầu hoặc khi được phép. Nếu MLA nắm giữ bất kỳ thông tin cá nhân nhạy cảm nào, thì MLA sẽ chỉ sử dụng và tiết lộ thông tin đó cho mục đích mà thông tin đó được cung cấp.

Nếu MLA yêu cầu cung cấp thông tin nhạy cảm, MLA sẽ giải thích lý do cho yêu cầu này.

8. Truy cập thông tin cá nhân

Một người có thể yêu cầu quyền truy cập thông tin cá nhân về người đó mà MLA nắm giữ bằng cách liên hệ với MLA thông qua thông tin liên hệ dưới đây. MLA sẽ xử lý yêu cầu đó trong thời gian hợp lý và có thể tính phí cung cấp quyền truy cập để bù vào chi phí xác minh đề nghị và truy xuất thông tin yêu cầu. Nếu MLA từ chối yêu cầu cung cấp quyền truy cập, MLA sẽ đưa ra lý do.

Trong phạm vi luật bảo vệ dữ liệu hiện hành cho phép tại quốc gia của quý vị và trong phạm vi luật đó áp dụng đối với trang web của chúng tôi, và đối với quý vị, quý vị có thể có quyền:

(a)      Truy cập. Quý vị có quyền yêu cầu cung cấp bản sao thông tin cá nhân về quý vị mà chúng tôi đang xử lý, và sẽ được chúng tôi cung cấp lại cho quý vị dưới dạng điện tử. Vì quyền riêng tư và an toàn của chính quý vị, chúng tôi có quyền yêu cầu quý vị chứng minh danh tính trước khi cung cấp thông tin yêu cầu.  Nếu quý vị cần nhiều bản sao dữ liệu cá nhân, chúng tôi có thể tính phí quản lý hợp lý.

(b)     Đính chính. Quý vị có quyền yêu cầu đính chính những thông tin cá nhân không đầy đủ hoặc không chính xác về quý vị mà chúng tôi xử lý. Xin lưu ý rằng vào bất kỳ thời điểm nào quý vị đều có thể trực tiếp thực hiện những điều chỉnh nhất định đối với những thông tin cá nhân cụ thể thông qua tài khoản trực tuyến của quý vị. 

(c)      Xóa bỏ. Quý vị có quyền yêu cầu chúng tôi xóa thông tin cá nhân về quý vị mà chúng tôi xử lý, tuy nhiên chúng tôi không có nghĩa vụ xóa nếu chúng tôi cần giữ lại những dữ liệu đó để tuân thủ một nghĩa vụ pháp lý hoặc để lập, thực hiện hoặc biện hộ cho các khiếu nại pháp lý.

(d)     Hạn chế. Quý vị có quyền hạn chế chúng tôi xử lý thông tin cá nhân nếu quý vị cho rằng những dữ liệu đó không chính xác, việc xử lý của chúng tôi trái pháp luật hoặc rằng chúng tôi không còn cần xử lý những dữ liệu đó cho một mục đích cụ thể, nhưng chúng tôi lại không thể xóa dữ liệu vì một nghĩa vụ pháp lý hoặc nghĩa vụ khác hoặc vì quý vị không muốn chúng tôi xóa dữ liệu đó. 

(e)      Chuyển giao. Quý vị có quyền lấy thông tin cá nhân về quý vị mà chúng tôi nắm giữ, dưới dạng thức cấu trúc, điện tử, và có quyền chuyển dữ liệu đó cho một bên quản lý dữ liệu khác, trong trường hợp đây là (a) thông tin cá nhân mà quý vị đã cung cấp cho chúng tôi, và (b) nếu chúng tôi đang xử lý dữ liệu đó với sự đồng ý của quý vị (chẳng hạn để truyền thông tiếp thị trực tiếp) hoặc để thực hiện hợp đồng với quý vị.  

(f)       Phản đối. Trong trường hợp cơ sở pháp lý để chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của quý vị là lợi ích chính đáng của chúng tôi, quý vị có quyền phản đối việc xử lý đó vì những lý do liên quan đến trường hợp cụ thể của quý vị.  Chúng tôi sẽ tuân thủ yêu cầu của quý vị trừ khi chúng tôi có lý do hợp pháp cao hơn so với lợi ích và quyền của quý vị, hoặc nếu chúng tôi cần tiếp tục xử lý dữ liệu để lập, thực hiện hoặc biện hộ cho một khiếu nại pháp lý.

(g)      Rút lại sự Đồng ý.  Nếu quý vị đã đồng ý cho chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của quý vị, quý vị có quyền rút lại sự đồng ý đó vào bất kỳ thời điểm nào, mà không bị tính phí. Việc này bao gồm cả trường hợp quý vị muốn lựa chọn không nhận các tin nhắn tiếp thị từ chúng tôi. 

Quý vị có thể tìm hiểu xem các quyền trên có áp dụng cho quý vị hay không hoặc đưa ra yêu cầu trên cơ sở các quyền trên bằng cách liên hệ với MLA thông qua thông tin liên hệ nêu dưới đây.

9. Đính chính thông tin cá nhân

MLA sẽ thực hiện các biện pháp hợp lý để bảo đảm rằng thông tin cá nhân mà MLA nắm giữ là chính xác, đầy đủ và cập nhật.

MLA cần được thông báo ngay khi có thay đổi thông tin cá nhân của một cá nhân bằng cách liên hệ với MLA thông qua thông tin liên hệ dưới đây. Một người có thể yêu cầu MLA vào bất kỳ thời điểm nào đính chính thông tin cá nhân về người đó mà MLA nắm giữ. Khi có yêu cầu, MLA sẽ thực hiện các bước hợp lý để đính chính thông tin để thông tin đó chính xác, đầy đủ và cập nhật, hoặc nếu không đính chính thì sẽ đưa ra lý do.

10. Cách thức khiếu nại

Nếu quý vị muốn khiếu nại hành vi vi phạm chính sách này hoặc Nguyên tắc Quyền riêng tư Úc quy định tại Luật Quyền riêng tư 1988 (Cth), quý vị có thể liên hệ với MLA thông qua thông tin liên hệ dưới đây. Quý vị cần cung cấp đầy đủ thông tin chi tiết về khiếu nại của mình cũng như các bằng chứng và thông tin chứng minh.

MLA sẽ chuyển khiếu nại của quý vị đến Cán bộ Quyền riêng tư của MLA để điều tra sự việc và xác định các bước được MLA thực hiện để giải quyết khiếu nại. MLA sẽ liên hệ với quý vị khi cần cung cấp thêm thông tin và sẽ gửi văn bản thông báo kết quả điều tra cho quý vị. Nếu quý vị không hài lòng với quyết định của MLA, quý vị có thể liên hệ với MLA để trao đổi những thắc mắc của mình hoặc Ủy viên Quyền riêng tư Úc qua trang web www.oaic.gov.au, hoặc cơ quan quản lý quyền riêng tư tại quốc gia của quý vị.

11. Thay đổi chính sách này

MLA có thể sửa đổi chính sách này vào từng thời điểm, và chính sách sửa đổi sẽ được đăng tải trên trang web của MLA. Xin truy cập định kỳ trang web của MLA để cập nhật những thay đổi đối với chính sách này. Việc quý vị tiếp tục sử dụng trang web hoặc dịch vụ của MLA hoặc tiếp tục cung cấp thông tin cá nhân cho MLA khi chính sách này được sửa đổi nghĩa là quý vị chấp nhận chính sách sửa đổi.

12. Liên hệ MLA

Nếu có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc nào về chính sách này hoặc thông lệ về quyền riêng tư của MLA, quý vị có thể liên hệ Cán bộ Quyền riêng tư của MLA qua số điện thoại +61 02 9463 9333 hoặc gửi email đến địa chỉ privacy@mla.com.au. Trụ sở của MLA được đặt tại Level 1, 40 Mount Street, North Sydney NSW 2060 và địa chỉ bưu điện của MLA là PO Box 1961, North Sydney NSW 2059.

Cập nhật lần cuối vào ngày 1/5/2019

 

 

 

Phần B – Thông báo Quyền riêng tư EU

 

1. Bối cảnh

Thông báo này áp dụng cho việc xử lý dữ liệu cá nhân, trường hợp việc xử lý đó phải tuân thủ pháp luật bảo vệ dữ liệu của Châu Âu, kể cả Quy định Chung về Bảo vệ Dữ liệu (GDPR) của Liên Minh Châu Âu (EU).

Chúng tôi cam kết bảo vệ và tôn trọng thông tin cá nhân của quý vị.  Nếu quý vị là cá nhân trong EU hoặc quý vị có liên hệ với văn phòng MLA tại EU, thông báo này quy định cách thức chúng tôi thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của quý vị và căn cứ pháp lý của chúng tôi để làm việc đó.  Vì mục đích của pháp luật bảo vệ dữ liệu có liên quan, kể cả GDPR, bên quản lý dữ liệu là Meat & Livestock Australia Ltd, The Vineyards Business Centre, 36 Gloucester Avenue, Camden Town, London, NW1 7BB, United Kingdom (MLA).

2. Loại dữ liệu cá nhân được thu thập

Dữ liệu cá nhân mà MLA thu thập và nắm giữ phụ thuộc vào tính chất liên hệ của quý vị với chúng tôi nói chung bao gồm tên quý vị, thông tin liên hệ (chẳng hạn số điện thoại, địa chỉ và địa chỉ email) và thông tin thông thường về vật nuôi và hoạt động kinh doanh của quý vị. Cũng có thể bao gồm thông tin về thẻ tín dụng nếu quý vị mua sản phẩm, thông tin về khách hàng đi máy bay thường xuyên, thông tin bảo hiểm du lịch, các yêu cầu thực phẩm hoặc thông tin từ lý lịch của quý vị nếu chúng tôi yêu cầu những thông tin đó cho một sự kiện hoặc để trả lời một đơn xin việc. Chúng tôi sẽ thường xác định tại thời điểm thu thập dữ liệu cá nhân của quý vị những loại dữ liệu nào chúng tôi cần trong mối liên hệ giữa quý vị với MLA.   

Quý vị có thể liên hệ với MLA không không cần nhận dạng bản thân (nghĩa là ẩn danh hoặc sử dụng biệt hiệu) trong một số trường hợp, chẳng hạn khi quý vị có câu hỏi chung chung về MLA hoặc chương trình của MLA.  Nếu quý vị muốn như vậy, xin liên hệ với chúng tôi để xác nhận liệu có thể áp dụng được trong trường hợp của quý vị.

3. Cách thức thu thập dữ liệu cá nhân

MLA nói chung chỉ thu thập dữ liệu cá nhân nếu quý vị lựa chọn tự mình cung cấp dữ liệu cá nhân, qua điện thoại, qua bưu điện hoặc email, qua website của MLA hoặc bằng việc điền biểu mẫu trực tuyến hoặc biểu mẫu in. Tuy nhiên, có thể có trường hợp MLA thu thập thông tin của quý vị từ một bên khác, chẳng hạn khi chúng tôi thuê bên thứ ba giúp chúng tôi vận động hội viên mới tham gia hoặc khi chúng tôi cùng thực hiện một chương trình hoặc sự kiện với một hay nhiều bên khác.

MLA cũng tự động thu thập các thông tin nhất định khi quý vị truy cập website của MLA.  Những thông tin đó bao gồm loại trình duyệt web, địa chỉ máy chủ, loại hệ thống điều hành, địa chỉ IP của quý vị, cách thức và thời gian quý vị sử dụng website MLA và các website trước đây đã truy cập.  MLA sử dụng thông tin này trên cơ sở ẩn danh và không sử dụng thông tin đó để trực tiếp nhận dạng quý vị trừ khi phải thực hiện theo yêu cầu pháp luật.

Quý vị không phải cung cấp dữ liệu cá nhân của quý vị cho MLA nhưng nếu quý vị không cung cấp thông tin theo yêu cầu, MLA không thể quản lý tư cách hội viên của quý vị hoặc cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ (nếu có) cho quý vị.

4. Mục đích và căn cứ pháp lý cho việc xử lý dữ liệu cá nhân của quý vị

Nếu MLA thu thập dữ liệu cá nhân, MLA sẽ nêu mục đích chung của việc sử dụng thông tin đó và các đối tượng mà dữ liệu có thể được tiết lộ, và hậu quả chính, nếu có, nếu không cung cấp thông tin.  Mục đích chung của MLA và căn cứ pháp lý cho việc xử lý dữ liệu cá nhân của quý vị có thể bao gồm:

(a) cung cấp sản phẩm và dịch vụ mà quý vị đã yêu cầu và trả lời các câu hỏi của quý vị.  Chúng tôi cần xử lý dữ liệu của quý vị theo cách này để thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng của chúng tôi đối với quý vị liên quan đến sản phẩm và dịch vụ quý vị đã yêu cầu.  Liên quan đến các câu hỏi của quý vị, vì lợi ích hợp pháp của mình chúng tôi được sử dụng dữ liệu cá nhân của quý vị để trả lời quý vị;

(b) quản lý các chương trình của MLA và liên hệ với các bên liên quan.  Vì lợi ích hợp pháp của mình chúng tôi được sử dụng thông tin của quý vị để quản lý chương trình của mình;

(c) thông báo cho các hội viên của MLA, người nộp phí và công chúng có liên quan về hoạt động kinh doanh, sản phẩm và dịch vụ của MLA mà MLA cung cấp và các vấn đề liên quan đến thịt đỏ và ngành chăn nuôi.  Vì lợi ích hợp pháp của mình chúng tôi được liên lạc với quý vị với tin tức và tài liệu khuyến mại về sản phẩm và dịch vụ tương tự do MLA cung cấp, miễn là việc này phù hợp với lựa chọn tiếp thị của quý vị;

(d) tiến hành các dự án cụ thể mà quý vị lựa chọn tham gia.  Chúng tôi cần xử lý dữ liệu của quý vị theo cách này để thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng của chúng tôi đối với quý vị liên quan đến dự án cụ thể;

(e) quản lý các cuộc thi.  Chúng tôi cần xử lý dữ liệu của quý vị theo cách này để thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng của chúng tôi liên quan đến việc quý vị tham gia cuộc thi;

(f) quản lý triển lãm thương mại và các sự kiện khác, Chúng tôi cần xử lý dữ liệu của quý vị theo cách này để thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng của chúng tôi đối với quý vị liên quan đến việc quý vị tham gia sự kiện có liên quan. Cũng vì lợi ích hợp pháp của mình chúng tôi được xử lý dữ liệu của quý vị để đăng ký việc quý vị chấp nhận, và tham dự, một sự kiện;

(g) đưa thông tin của quý vị vào cơ sở dữ liệu cung cấp công khai trên website của MLA.  Vì lợi ích hợp pháp của MLA chúng tôi được duy trì các cơ sở dữ liệu đó;

(h) gửi tài liệu tiếp thị mà MLA xét thấy hữu ích (nếu quý vị đã đồng ý nhận tài liệu này). Nếu MLA được thông báo một người không muốn nhận thông tin đó, MLA sẽ không gửi thông tin cho người đó.  Quy định này không áp dụng cho thông tin mà chúng tôi phải gửi theo yêu cầu của luật pháp, vì thông tin đó không phải là thông tin nhằm mục đích tiếp thị trực tiếp.  Chúng tôi sẽ chỉ xử lý dữ liệu của quý vị cho mục đích tiếp thị trực tiếp nếu quý vị đã đồng ý; và

(i) tuân thủ yêu cầu pháp lý. Chúng tôi sẽ xử lý thông tin của quý vị nếu cần thiết để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý mà chúng tôi phải tuân thủ.

5. Tiết lộ dữ liệu cá nhân

Một số thông tin mà quý vị cung cấp cho chúng tôi có thể được công bố trong các tài liệu hoặc cơ sở dữ liệu sẵn sàng cung cấp cho công chúng hoặc cung cấp cho công chúng theo yêu cầu.

Phụ thuộc vào sản phẩm hoặc dịch vụ, dữ liệu cá nhân của quý vị có thể được tiết lộ cho:

(a) các đơn vị có liên quan của MLA, văn phòng quốc tế và đại diện chỉ để phục vụ hoạt động kinh doanh của MLA;

(b) các nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài (trên cơ sở bảo mật và các nhà cung cấp dịch vụ đó sẽ bị giới hạn sử dụng thông tin chỉ để phục vụ hoạt động kinh doanh của MLA);

(c) các nhà tư vấn chuyên môn cho MLA được thuê để cung cấp cho MLA dịch vụ pháp lý, hành chính, tài chính, bảo hiểm, nghiên cứu, tiếp thị hoặc dịch vụ khác; và

(d) bất kỳ người nào khác được phép, ngầm định hoặc rõ ràng, khi dữ liệu cá nhân được cung cấp cho MLA hoặc được MLA thu thập.

MLA có thể công bố thông lệ của mình trong việc tiết lộ thông tin liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể mà MLA cung cấp. 

6. Chuyển và lưu trữ dữ liệu cá nhân bên ngoài EEA

Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập có thể được chuyển đến, và lưu trữ tại, một địa điểm ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA), bao gồm các quốc gia có tiêu chuẩn bảo vệ dữ liệu khác với các tiêu chuẩn được áp dụng tại EEA. Những quốc gia có thể nhận và lưu trữ dữ liệu cá nhân của quý vị bao gồm Úc, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, các quốc gia không thuộc EEA ở Châu Âu, Trung Quốc, In-đô-nê-xi-a, Nga, Philippines, Ấn Độ, Ma-lai-xi-a và Việt Nam. Dữ liệu cá nhân của quý vị có thể được xử lý bởi những nhân viên bên ngoài EEA là những người làm việc cho chúng tôi hoặc cho một trong số các bên cung cấp của chúng tôi tham gia vào quá trình xử lý thông tin cá nhân của quý vị. Chúng tôi sẽ thực hiện mọi biện pháp hợp lý và cần thiết để bảo đảm giữ an toàn cho dữ liệu cá nhân của quý vị theo Thông báo về Thông tin cá nhân này và luật bảo vệ dữ liệu hiện hành, và sẽ không chuyển bất kỳ dữ liệu cá nhân nào ra ngoài EEA trừ khi cần thiết để ký kết hoặc thực hiện hợp đồng với quý vị, hoặc vì lợi ích của quý vị, hoặc với sự đồng ý của quý vị.

7. An toàn và lưu trữ dữ liệu cá nhân

MLA sử dụng các biện pháp kỹ thuật và tổ chức thích hợp để bảo đảm an toàn phù hợp cho dữ liệu cá nhân mà MLA nắm giữ, kể cả bảo vệ chống lại việc xử lý trái phép hoặc bất hợp pháp, thiệt hại, tiêu hủy hoặc tổn thất bất ngờ.

MLA sẽ thực hiện các bước để tiêu hủy hoặc ẩn danh dữ liệu cá nhân (để không còn nhận dạng được quý vị từ dữ liệu cá nhân) mà MLA nắm giữ nếu dữ liệu đó không còn cần thiết cho mục đích kinh doanh của MLA và việc đó được pháp luật cho phép.

8. Thông tin nhạy cảm

MLA thường không thu thập thông tin nhạy cảm như thuật ngữ này được sử dụng trong luật quyền riêng tư (bao gồm thông tin liên quan đến gốc chủng tộc hay dân tộc, thành viên tổ chức chính trị, tôn giáo hoặc công đoàn, sở thích hoặc hoạt động tình dục, tiền án, tình trạng sức khỏe hay tiền sử bệnh). MLA sẽ chỉ thu thập thông tin nhạy cảm khi pháp luật yêu cầu hoặc khi được phép. Nếu MLA nắm giữ bất kỳ dữ liệu cá nhân nhạy cảm nào, thì MLA sẽ chỉ sử dụng và tiết lộ thông tin đó cho mục đích mà thông tin đó được cung cấp.

Nếu MLA yêu cầu cung cấp thông tin nhạy cảm, MLA sẽ giải thích lý do.

9. Truy cập dữ liệu cá nhân

Theo quy định của luật bảo vệ dữ liệu hiện hành (trong phạm vi áp dụng cho trang web của chúng tôi, và cho quý vị), quý vị có quyền:

(a)      Truy cập. Quý vị có quyền yêu cầu cung cấp bản sao thông tin cá nhân về quý vị mà chúng tôi đang xử lý, và sẽ được chúng tôi cung cấp lại cho quý vị dưới dạng điện tử. Vì quyền riêng tư và an toàn của chính quý vị, chúng tôi có quyền yêu cầu quý vị chứng minh danh tính trước khi cung cấp thông tin yêu cầu.  Nếu quý vị cần nhiều bản sao dữ liệu cá nhân, chúng tôi có thể tính phí quản lý hợp lý.

(b)     Đính chính. Quý vị có quyền yêu cầu đính chính những thông tin cá nhân không đầy đủ hoặc không chính xác về quý vị mà chúng tôi xử lý. Xin lưu ý rằng vào bất kỳ thời điểm nào quý vị đều có thể trực tiếp thực hiện những điều chỉnh nhất định đối với những thông tin cá nhân cụ thể thông qua tài khoản trực tuyến của quý vị. 

(c)      Xóa bỏ. Quý vị có quyền yêu cầu chúng tôi xóa thông tin cá nhân về quý vị mà chúng tôi xử lý, tuy nhiên chúng tôi không có nghĩa vụ xóa nếu chúng tôi cần giữ lại những dữ liệu đó để tuân thủ một nghĩa vụ pháp lý hoặc để lập, thực hiện hoặc biện hộ cho các khiếu nại pháp lý.

(d)     Hạn chế. Quý vị có quyền hạn chế chúng tôi xử lý thông tin cá nhân nếu quý vị cho rằng những dữ liệu đó không chính xác, việc xử lý của chúng tôi trái pháp luật hoặc rằng chúng tôi không còn cần xử lý những dữ liệu đó cho một mục đích cụ thể, nhưng chúng tôi lại không thể xóa dữ liệu vì một nghĩa vụ pháp lý hoặc nghĩa vụ khác hoặc vì quý vị không muốn chúng tôi xóa dữ liệu đó. 

(e)      Chuyển giao. Quý vị có quyền lấy thông tin cá nhân về quý vị mà chúng tôi nắm giữ, dưới dạng thức cấu trúc, điện tử, và có quyền chuyển dữ liệu đó cho một bên quản lý dữ liệu khác, trong trường hợp đây là (a) thông tin cá nhân mà quý vị đã cung cấp cho chúng tôi, và (b) nếu chúng tôi đang xử lý dữ liệu đó với sự đồng ý của quý vị (chẳng hạn để truyền thông tiếp thị trực tiếp) hoặc để thực hiện hợp đồng với quý vị.  

(f)       Phản đối. Trong trường hợp cơ sở pháp lý để chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của quý vị là lợi ích chính đáng của chúng tôi, quý vị có quyền phản đối việc xử lý đó vì lý do liên quan đến tình hình cụ thể của quý vị.  Chúng tôi sẽ tuân thủ yêu cầu của quý vị trừ khi chúng tôi có lý do hợp pháp cao hơn so với lợi ích và quyền của quý vị, hoặc nếu chúng tôi cần tiếp tục xử lý dữ liệu để lập, thực hiện hoặc biện hộ cho một khiếu nại pháp lý.

(g)      Rút lại sự Đồng ý.  Nếu quý vị đã đồng ý cho chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của quý vị, quý vị có quyền rút lại sự đồng ý đó vào bất kỳ thời điểm nào, mà không bị tính phí. Việc này bao gồm cả trường hợp quý vị muốn lựa chọn không nhận các tin nhắn tiếp thị từ chúng tôi. 

Quý vị có thể đưa ra những yêu cầu trên liên quan đến dữ liệu cá nhân của quý vị bằng cách gửi yêu cầu đến địa chỉ thư tại sthasia@mla.com.au

10. Cách thức khiếu nại

Quý vị cũng có quyền khiếu nại lên cơ quan có thẩm quyền bảo vệ dữ liệu nước sở tại nếu quý vị cho rằng chúng tôi không tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu hiện hành. Nếu quý vị ở UK, hoặc sự việc có liên quan đến UK, quý vị có thể liên hệ Văn phòng Ủy viên Thông tin với thông tin như sau:

                  Điện thoại: +44 0303 123 1113

                  Email: casework@ico.org.uk

                  Website: www.ico.org.uk

                  Web-form: www.ico.org.uk/concerns/

                  Địa chỉ: Water Lane, Wycliffe House, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF

Nếu quý vị ở bất kỳ quốc gia nào thuộc EEA, hoặc sự việc mà quý vị muốn khiếu nại diễn ra ở bất kỳ quốc gia nào thuộc EEA, quý vị có thể nhấp chuột tại đây để xem danh mục cơ quan có thẩm quyền bảo vệ dữ liệu nước sở tại tại các quốc gia khác thuộc EEA.

11. Thay đổi chính sách này

MLA có thể sửa đổi chính sách này vào từng thời điểm, và chính sách sửa đổi sẽ được đăng tải trên trang web của MLA. Xin truy cập định kỳ trang web của MLA để cập nhật những thay đổi đối với chính sách này.

12. Liên hệ MLA

Nếu có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc nào về chính sách này hoặc thông lệ quyền riêng tư của MLA, quý vị có thể liên hệ MLA qua số điện thoại +44 207 2849 784 (Vương Quốc Anh) hoặc gửi email đến địa chỉ sthasia@mla.com.au

Cập nhật lần cuối vào ngày 1/5/2019